Zpravodaj prosinec 2015

Zpravodaj 12_2015 ve formátu pdf ke stažení

 

Ad-venire, při-blížit

„Jest jasný den prosincový, potok na lukách je zamrzlý u břehů a prostředkem proudí, Sázava taktéž.“ B. Reynek takto, milí přátelé, rozjímá o adventu. A sv. Bonaventura píše: „Na počátku vzývám první Počátek, věčného Otce…, aby uvedl naše kroky na cestu pokoje, který převyšuje každé pomyšlení.“ Potok, Sázava, Vltava, život – proudí. Z pramene se nezastaví; až v moři, v objetí oceánu. Řeka zná svůj pramen, člověk by měl znát svůj Počátek. Přece ten, který mne zrodil, stále se ke mně, jako matka k dítěti, blíží, abych mohl růst. Aby očekávání došlo naplnění, je třeba se dívat, odkud ono vychází, zda není očekávání iluzí. Neočekávejme jen romantiku bezbranného Dítěte. Nejen se blíží, ale při-plížilo se třesení kolem nás z toho, co bude – slovu „advent“ je blízké slovo „advena“ – příchozí, přistěhovalec. Bonaventura píše o „Putování mysli do Boha“. Uvažme: abych se mohl dočkat dobra, musím vědět, kdo mi ho nabízí. Přibližme své myšlení Bohu, Počátku, Otci světel. On nám slíbil Světlo, Syna. A ten Syn volá: „Přijdu!“ Ale před tím Písmo dí: „Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět.“ Advent je přibližování se příchodu Pána. Při-bližme svou mysl do Boha, Počátku, aby mohl uvést naše kroky na cestu pokoje, tedy radostného očekávání toho, co přichází, blíží se na celý svět: „Tehdy uzří Syna člověka přicházet s mocí a slávou.“ Advent je vždy jasný, postůjme u břehu řeky života, naslouchejme tichým, pevným krokům Jeho přicházení v dějinách spásy. Máme se na co těšit, Pán volá: „napřimte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko!“

P. Josef Čunek SJ

--------------------------------

Obecný liturgický kalendář

První nedělí adventní 29. listopadu začne nový liturgický rok. Liturgická barva adventu je fialová a vyjadřuje vážný charakter této doby, která je časem přípravy na narození Páně a uvědoměním si, že čekáme na Kristův druhý příchod na konci dějin. Pod vážnou slupkou adventu se však skrývá poselství naděje. Při ranních bohoslužbách se proto zpívají tzv. roráty.

V pondělí 30. listopadu oslavíme svátek apoštola sv. Ondřeje a v pátek 4. prosince sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve. V pondělí 7. prosince připomeneme milánského biskupa sv. Ambrože, který je jedním ze čtyř učitelů západní latinské církve. V úterý 8. prosince oslavíme slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V dalších dnech následují sv. Jana Didak Cuauhtlatoatzina (středa 9. prosince), sv. Damas I., papež (pátek 11. prosince), památka Panny Marie Guadalupské (sobota 12. prosince) a sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, reformátora karmelitánského řádu a mistra křesťanské mystiky (pondělí 14. prosince).

Vánoční období začne vigilií Narození Páně ve čtvrtek 24. prosince večer a potrvá do svátku Křtu Páně. Mezi tím si v sobotu 26. prosince připomeneme sv. Štěpána, prvomučedníka a patrona naší farnosti. V neděli 27. prosince oslavíme svátek Svaté rodiny a v pondělí 28. prosince svátek „Mláďátek“, dětí zabitých králem Herodem ze strachu před nově narozeným králem-Kristem. V úterý 29. prosince vzpomeneme na sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka. Ve čtvrtek 31. prosince si připomeneme papeže Silvestra I.

 

Jezuitský liturgický kalendář

V úterý 1. prosince oslavíme památku sv. Edmunda Kampiána, Roberta Southwella, kněží a druhů SJ, mučedníků. Ve čtvrtek 3. prosince oslavíme svátek sv. Františka Xaverského (1506–1552, na obrázku). Narodil se na zámku Xavier v baskické rodině. Během svých studií v Paříži se setkal se sv. Ignácem z Loyoly a stal se jedním z jeho prvních druhů, kteří se zasvětili Bohu na Montmartru r. 1534. Z pověření papeže Pavla III. a portugalského krále se 7. dubna 1541 vydal do Indie a po třinácti měsících přistál v městě Goa. Působil mezi lovci perel na jihovýchodním konci Indie, na Cejlonu, na Malajském poloostrově a na Molukách. Roku 1549 opustil Malakku v Malajsku a odebral se do Japonska. Roku 1552 se rozhodl odcestovat do Číny, aby i tam mohl misijně působit. Čína ovšem v té době pod přísnými tresty zakázala příjezd jakýchkoliv cizinců do země. Portugalská loď Františka vysadila na ostrově San Čoan poblíž Kantonu, kde 3. prosince 1552 zemřel. Je patronem misionářů.

-------------------------------

 

Mše svaté s rorátními zpěvy

Od pondělí 30. 11. do 24. 12. budou zpívány při ranních bohoslužbách roráty.

V pátek (4. 12., 11. 12., 18. 12.) jsou slaveny od 6:08 hod. rorátní mše svaté s lucerničkami.

  • Liturgie bude uzpůsobena dětem – rádi bychom jim ukázali poetičnost liturgie patřící k adventu.
  • Kostel bude zhasnutý, aby vyniklo světlo lucerniček.
  • S sebou: lucerničky se svíčkami, nikoli pouze svíčky (kvůli kapání vosku).

 

-----------------------------------------

Setkání nad Starým zákonem

Snad nejprve důležité upozornění – setkání nad Starým zákonem budou začínat od prosince v 18:40 (nikoliv jako doposud v 18:30) – opět v úterky. Děkuji za pochopení.

Naše první setkání bude v úterý 1. prosince. Budeme uvažovat nad prorokem Izajášem, kapitola 38 – o králi Chizkijášovi, který měl umřít, modlil se, a Bůh jej uzdravil – a hodil za záda jeho hříchy. Jeho první otázka poté, co jej Hospodin skrze proroka Izajáše uzdravil, byla: „ jaké je znamení, že vystoupím do Božího domu?“ Tím myslel chrám v Jeruzalémě. Budeme se zabývat jak tímto textem, tak i tím, že Bůh v tomto čase milosti – adventní době – chce smazat všechny naše hříchy, abychom mohli začít znovu.

Naše další setkání budou v úterý 8. prosince a v úterý 15. prosince. Při prvním setkání bude tématem rozdíl, který je mezi Boho-službou a modlo-službou. Významné knihy o tom napsali vědci Hebrejské univerzity v Jeruzalémě Moše Halbertal a Avišaj Margalit, a také francouzský vědec Jean-Luc Marion. Při tomto setkání budeme uvažovat také nad prorokem Izajášem a nad tím, jak často zaměňujeme živého Boha za modly.

Při posledním setkání se budeme zabývat významem světla v křesťanské a v židovské mystice – prosinec a vánoce mají sice cosi romantického, ale mnozí lidé se cítí velmi sami a opuštění ještě více než jindy. Základem pro pochopení světla v knize Žalmů je podle mého názoru Žalm 27, který začíná slovy: Hospodin je mé světlo a má spása.

Všem účastníkům biblických hodin a všem farníkům sv. Ignáce a sv. Štěpána přeji krásnou adventní a vánoční dobu.

P. Josef Blaha SJ

---------------------------------

Tip do vaší knihovny

 

Lena Klossenová, Touha tulipánů, nakladatelství Paulínky 2015

 

Hlavní hrdinka knihy, Jana, prodává květiny, ale už několik let nevnímá krásu kolem sebe. Po tragické smrti dítěte se zcela uzavřela do svého světa, kam nikoho nepouští. Jednoho dne však potkává někoho, kdo o sobě tvrdí, že je anděl. Ten s nebeskou trpělivostí objasňuje Janě tajemství bolesti a smrti. „Nezasloužím si být šťastná,“ řekla Jana – její syn byl mrtvý, jak by mohla být někdy šťastná? Anděl odpověděl: „Štěstí není odměna ani zásluha. Nemůžeš ho žádat od lidí ani od Boha. Vždycky je to jenom dar.“ „Ty jsi anděl, měl bys být nezranitelný, ale já trpím, a kde je Bůh?“, zeptala se. Anděl odpověděl: „Tady, u Tebe.“ – Krátká ukázka napovídá, že tzv. duchovní beletrie může být kvalitní literaturou s hlubším rozměrem.

Jana Laudátová

 

Prosíme o pomoc s vánoční výzdobou kostela. Máme přislíbené stromky z Panenských Břežan. Nemá někdo možnost nám pomoci s jejich odvozem kolem 10. prosince? Je k tomu zapotřebí auto schopné naložit stromky až 5 metrů dlouhé. Děkujeme!

 

Děkujeme všem, kteří přispívají dary do našeho bazárku, který je provozován při Velkém kafi. (I nevyžádané vánoční dárky, nabídnuté touto formou druhým, by mohly udělat radost!)

 

Děkujeme také všem, kteří začali nosit použité známky na misie.

Prosíme, nebudete-li mít po rozbalení vánočních dárků pro zachovalé balicí papíry jiné využití, darujte je farnosti pro práci s dětmi.

--------------------------------

Drobná, leč důležitá oznámení

 

4. prosince (pátek) Rorátní mše sv. s lucerničkami od 6:08 hod. Je třeba si donést lucerničku se svíčkou, nikoli pouze svíčku (kvůli kapání vosku).

5. prosince (sobota) Duchovní obnova pro dospělé a setkání dětí se sv. Mikulášem od 16:30 hod. (bližší informace rodiče děti dostali).

6. prosince (neděle) bude setkání Velké kafe v sále 24. Od 18:30 hod. se koná Adventní ztišení s ikonami v Družinské kapli. Setkání doprovází P. Josef Čunek. Přicházet je možné kostelem přes sakristii.

11. prosince (pátek) je Rorátní mše sv. s lucerničkami od 6:08 hod. (informace viz výše).

13. prosince (neděle) doprovodí hudbou mši sv. v 17:30 hod. Pěvecký chrámový sbor Ignis. Od 18:30 hod. se koná Adventní ztišení s ikonami (informace viz výše).

15. a 29. 12. (úterý) se sejde Společenství dospělých.

18. prosince (pátek) je Rorátní mše sv. s lucerničkami od 6:08 hod. (informace viz výše).

20. prosince (neděle) se koná Adventní ztišení s ikonami (informace viz výše).

24. prosince (čtvrtek) bude mše sv., zvláště pro rodiny s dětmi v 16:00 hod. a Půlnoční mše sv. ve 24:00 hod. Zapojíme se do akce Pražské betlémy.

25. prosince (pátek) je setkání Velké kafe v sále Ignáce Raaba. Hudební doprovod mše sv. v 11:00 hod. zajistí Svatoignácký sbor.

31. prosince (čtvrtek) bude mše sv. ve 23:00 hod. v Družinské kapli (vchod Ječná 2, Praha 2).

Právní poradna je bezplatně k dispozici každou první a třetí středu v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. (v případě zájmu do 19:00 hod.). Službu poskytuje JUDr. Jana Hercíková.

Rodinná poradna u sv. Ignáce nabízí odborné doprovázení při řešení otázek v rodinných a partnerských vztazích. Zájemci ať kontaktují P. Josefa Čunka SJ na telefonu 221 990 224 nebo na emailové adrese ignac@jesuit.cz, nebo přímo paní Ludmilu Stane PG Dip.Couns. na emailové adrese ludmila.stane@seznam.cz či paní Veroniku Patrovskou na tel. 721 626 811 nebo na emailové adrese vpatrov@seznam.cz.

Každý pátek je otevřen klub seniorů od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně č. 70 ve dvoře jezuitské rezidence.

 

Během adventního času budou spuštěny nové webové stránky kostela sv. Ignáce a kostela sv. Štěpána.

www. kostelignac.cz

* * * 

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Ignáce

Pondělí až pátek             6.15     7.30                 17.30

Sobota                         6.30     7.30                 17.30

Neděle                          7.00     9.00     11.00    17.30

 

Obvyklý pořad bohoslužeb v kostele sv. Štěpána

Neděle                                                11.00


ZPRAVODAJ vydává římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce Praha - Nové Město.
Adresa: Ječná 2, 120 00 Praha 2
Telefon: 221 990 200
E-mail: ignac(zavináč)jesuit.cz
Upozornění: Redakce žádá autory o porozumění pro jazykovou a redakční úpravu dodaných příspěvků. Nepodepsané příspěvky dodává duchovní správa.

 

Archiv starších čísel ve formátu PDF/MS Word

Vánoce 2014 - leden 2015     | únor_2015 | březen 2015 | duben_2015 | květen_2015 | červen 2015 | červenec-srpen_2015  | září_2015 | říjen 2015 |listopad 2015 |  |  |  |  |  |

Vánoce 2013 - leden 2014 | únor 2014 | březen 2014 | duben 2014 | květen 2014 | červen 2014 | červenec-srpen_2014 | září_2014 | říjen 2014 | listopad 2014 | prosinec_2014

prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | červenec-srpen 2013 | červen 2013 | květen 2013

červen 2011 |květen 2011 |duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | červenec-srpen 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010 | prosinec 2009 | listopad 2009 | říjen 2009 | září 2009 | červenec-srpen 2009 | červen 2009 | květen 2009 | duben 2009 | březen 2009 | únor 2009 | leden 2009 | prosinec 2008 | listopad 2008 | říjen 2008 | září 2008 | červenec-srpen 2008 | červen 2008 | květen 2008 | duben 2008 | březen 2008 | únor 2008 | leden 2008 | prosinec 2007 | listopad 2007 | říjen 2007 | září 2007 | červenec a srpen 2007 | červen 2007 | květen 2007